tӡAwо-m(Inverted $5 Surcharged Red Revenue Stamp Study)

 

ǰƪtӡAwյSָxҡǰ28ɫƬϵYϣȻz©څRƱϵƬ]ҵԓһɏYip Keung˃ɏz©Corinphila20026uFһMp“1920̖λ߀Shreves20059ö19̖λ

 

27Ƭ23öΏ2Mp“2ֱp“Ӌ31tӡAw߀Jܕ70öһΰ@ЩɢڸصļtӡAһ𡣸λаlFκεAˆDƬՈ“j,xx

 

Position 2

Recorded: Wu Le Yuan

wu 1 p2

Position 2

Recored: Tom Chiu

my

Position 5

Recorded: Zurich 2004 Dec

Zurich Dec 04 P5

Postion 6

Recored: Zurich 2008 July

Zurich 08 July p6

Position 6

Recored: John Bull 2007 June

JBull Jun 07 p6

Position 6

Recored: Pan Lung 2009 Feb

2009 feb panlung p6

Position 7

Recored: Pan Lung 2009 Feb

2009 feb panlung p7

Postion 7

Recored: Sun 2001 June

Sun 01 June p7

Postion 7

Recored: Wu Le Yuan/

Zurich 2002 May/Zurich 2007 Nov

 

Wu Zurich 02 May 2 07 Nov p7

Postion 9

Recored: InterAsia 2008 Dec

interasia 08 dec p9

Postion 11

Recored: Spink 2009 Jan

spink 09 Jan p11

Postion 11

Recored: Sun 2001 June

Sun 01 June p11

Postion 12

Recored: Taiwan Red Revenue Book

rr1 p12

Postion 13

Recored: Wu Le Yuan/Zurich 2007 June

Wu Zurich 07 June p13

Postion 15

Recored: Wu Le Yuan/

China Guardian 2002 Apr

 

wu 1 p15

Postion 16

Recored: John Bull 2006 June

JBull Jun 06 p16

Postion 17

Recored: Wu Le Yuan

wu 1 p17

Postion 19

Recored: Shreves 2005 Sept

Shreves 05 Sep P19.jpg

Postion 20

Recored: Wu Le Yuan

wu 1 p20

Postion 20

Recored: Zurich 2002 May/

Zurich 2005 June/ John Bull 2007 Mar

Zurich 02 May 05 Jun JBull 07 Mar P20

Postion 24

Recored: Beijing 1996 May

Beijin 96 p24

Position unknown

Recored: John Bull 2009 Mar

 

JBull%20Mar%2009

Position 19/24

Recored: Southey 1998 May

Southeby 98 P19 24 May

Position 6/11

Recored: Wu Le Yuan

wu 1 p6 11

Position 17/18

Recored: Corinphila 2007 Dec

corinphila 5 pair p17 18

Position 19/20

Recored: Corinphila 2002 June

corinphila 02 June P19 20.jpg

Position undefined

Recored: Corinphila 2008 Oct

corinphila 08 Oct